Podmienky používania Gazduj.sk

1. Prevádzkovateľom internetovej služby Gazduj.sk dostupnej je adrese gazduj.etrend.sk je News and Media Holding a.s., IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Používateľom Gazduj.sk je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky Gazduj.sk.

2. Niektoré služby Gazduj.sk sú používateľom dostupné iba po bezplatnej registrácii. Údaje poskytnuté používateľom v registračnom formulári budú využité výlučne na prevádzku Gazduj.sk a na poskytovanie používateľom vyžiadaných služieb. Používateľ môže prevádzkovateľovi dobrovoľne udeliť samostatný súhlas na využitie osobných údajov aj na iné účely. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Viac informácií o ochrane osobných údajov: https://www.etrend.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.html

3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na Gazduj.sk je chránený autorskými právami TREND Holdingu, autorov pôvodných materiálov - ktorými môžu byť aj zaregistrovaní používatelia, a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

4. Prevádzkovateľ vybraným zaregistrovaným používateľom umožňuje nezávislé publikovanie ich vlastného obsahu. Autorské práva na taký obsah ostávajú vlastníctvom používateľa, ktorý prevádzkovateľovi súhlasom s týmito podmienkami používania bezodplatne poskytuje nevýhradnú, časovo a vecne neobmedzenú licenciu na verejné sprístupňovanie tohto obsahu na stránkach Gazduj.sk. Používateľ nemá na publikovanie obsahu na Gazduj.sk právny nárok a rozhodnutie o tom, či mu publikovanie na Gazduj.sk bude umožnené alebo nie, je výlučne na uvážení prevádzkovateľa.

5. Za vlastný obsah publikovaný na stránkach Gazduj.sk je zodpovedný používateľ a je v jeho vlastnom záujme vyvarovať sa právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah publikovaný používateľmi. Napriek tomu prevádzkovateľ tento obsah monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo vymazať obsah porušujúci pravidlá pre publikovanie používateľského obsahu ako aj blokovať autorovi takého obsahu prístup k niektorým službám Gazduj.sk. Pravidlá pre publikovanie používateľského obsahu na Gazduj.sk:

- Používateľ sa na Gazduj.sk nemôže vydávať za inú osobu a nesmie publikovať obsah pod menom inej konkrétnej osoby, ktorá mu na to nedala písomný súhlas.

- Publikovaný obsah nesmie obsahovať vulgarizmy.

- Príspevky používateľa nesmú bezdôvodne alebo tvrdeniami nezakladajúcimi sa na pravde napádať konkrétne osoby a subjekty, iných používateľov či prevádzkovateľa Gazduj.sk.

- Publikovaný obsah nesmie porušovať autorské práva ani propagovať subjekty či stránky, ktoré tieto práva porušujú.

- Príspevky nesmú obsahovať samoúčelné reklamné informácie. Výnimkou sú prípady dohodnutej komerčnej spolupráce medzi používateľom a prevádzkovateľom.

- Príspevky používateľa nesmú obhajovať alebo podnecovať násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľudom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

- Príspevky publikované používateľom nesmú obťažovať iných používateľov Gazduj.sk neúmerným opakovaným publikovaním rovnakého alebo podobného obsahu (spam).

6. Publikovanie obsahu používateľom môže byť v individuálnych prípadoch spoplatnené v prospech prevádzkovateľa v rámci komerčnej dohody prevádzkovateľa s používateľom. Taký obsah je na stránkach Gazduj.sk odlíšený od nekomerčného obsahu zreteľným označením.

7. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb Gazduj.sk pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že stránky môžu byť nedostupné po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

8. Využívanie služieb Gazduj.sk je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach Gazduj.sk.

9. Na poskytovanie niektorých služieb Gazduj.sk, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa.

Tieto podmienky používania sú platné od 1. januára 2015.