Obchodná inšpekcia škrtala v zmluvách fitnescentier

20.04.2016 3

Slovenská obchodná inšpekcia preklepla koncom minulého roka fitnescentrá na celom Slovensku. Prevádzky pohoreli najmä kvôli chýbajúcim informáciám a neprijateľným zmluvným podmienkam.

Zdroj: Flickr/CherryPoint/CC

Lenka Sameková

Lenka Sameková

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 7 | registrácia 14.09.2012

Od 5. októbra do 24. novembra minulého roka uskutočnila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vo fitnescentrách celkovo 95 kontrol. Zaujímalo ju, či prevádzkovatelia správne účtujú ceny, nepredávajú výrobky po dátume spotreby a dávkujú ich v správnom množstve.

Inšpekcia kontrolovala aj to, či tieto produkty obsahujú všetky potrebné informácie a či fitnescentrá nepoužívajú v zmluvách nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky.

Prešľapy pri kontrolných nákupoch

Na nesprávne účtovanie narazila SOI v dvoch fitnescentrách. V Košickom kraji bol spotrebiteľ poškodený o dva centy a v Trnavskom kraji v dôsledku nedoliatia nápoja o 26 centov.

Pokladničný doklad inšpektorom nevydalo šesť fitnescentier a v ďalších piatich prípadoch bol neúplný – chýbali na ňom informácie o predávanom výrobku alebo údaje o predávajúcom.

Pri kontrole kvality výrobkov našla inšpekcia 12 druhov produktov po dátume spotreby (z toho 11 potravín a jeden kozmetický výrobok).

V 64 prípadoch si prevádzkovatelia nesplnili informačné povinnosti. Inšpekcia im vytkla chýbajúce informácie o cene 21 druhov výrobkov. O hmotnosti a množstve neinformovali prevádzky pri 43 druhoch výrobkov.

Upratovanie v zmluvách

SOI hodnotila aj všeobecné obchodné podmienky fitnescentier. V 21 dokumentoch našla 78 neprijateľných zmluvných podmienok. Najviac z nich odhalila v Bratislavskom kraji.

Prehľad neprijateľných zmluvných podmienok podľa krajov
Kraj Počet kontrolovaných prevádzok Počet neprijateľných podmienok
Bratislavský kraj 6 36
Trnavský kraj 1 žiadne
Nitriansky kraj 2 7
Banskobystrický kraj 2 7
Trenčiansky kraj 2 6
Žilinský kraj 2 7
Prešovský kraj 0
Košický kraj 6 15
Prameň: SOI

V zmluvách sa najčastejšie opakovali neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré:

 • oprávňovali prevádzkovateľa meniť všeobecné obchodné podmienky vrátane ceny za poskytované služby, pričom spotrebiteľovi túto zmenu iba oznámi,
 • zbavovali prevádzkovateľa zodpovednosti za osobné veci spotrebiteľa, odložené v uzamykateľných schránkach,
 • v prípade zániku zmluvného vzťahu spotrebiteľovi priznávali nárok na vrátenie zaplateného členského poplatku alebo jeho časti len vo výnimočných prípadoch,
 • neumožňovali spotrebiteľovi vypovedať zmluvu uzatvorenú na dobu určitú,
 • umožňovali prevádzkovateľovi zaúčtovať spotrebiteľovi za meškanie platby úrok z omeškania,
 • nepriznávali spotrebiteľovi nárok na zníženie členského príspevku pri zmene otváracích hodín z dôvodu opravy a údržby fitnescentra, teda v čase, keď fitnescentrum nemôže využívať,
 • zaväzovali spotrebiteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie všeobecných obchodných podmienok,
 • vyhradzovali prevádzkovateľovi právo odmietnuť poskytnutie služieb „hocikomu“,
 • oprávňovali prevádzkovateľa informovať spotrebiteľa o nevybavení reklamácie v zákonnej lehote zo závažných dôvodov písomnou formou.

Inšpekcii prekážali aj zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka a rovnako aj výška použitého písma, ktorá v zmluvách nedosahovala požadovanú veľkosť.

Väčšina fitnescentier vytknuté nedostatky z obchodných podmienok na podnet inšpekcie dobrovoľne odstránila. Prevádzkam, ktoré odignorujú povinnosť neprijateľné podmienky vylúčiť zo zmlúv, uloží SOI pokutu.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (3 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!