Chcete ušetriť na teple? Zmeňte rozpočítavanie

27.09.2017 3

Suma účtov za teplo a spotrebovanú vodu v domových bytoch závisí nielen od toho, aká studená bude zima a od schopnosti nášho šetrenia, ale aj od toho, akým spôsobom sa majitelia bytov dohodnú na rozúčtovaní nákladov na bývanie.

Zdroj: Pixabay/ri/cc

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Nové rozúčtovacie obdobie začína od januára. Majitelia by mali zvyšné mesiace roka využiť na to, aby sa na bytovej schôdzi dohodli na zmene pravidiel.

Najdrahšiu položku tvorí teplo. To sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva (č. 240/2016 Z.z.). Vyhláška, ktorá je účinná od 1. januára 2017, určuje aj pomer základnej a spotrebnej zložky.

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdeľujú na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa.

Tá sa zisťuje z údajov pomerového rozdeľovača alebo merača tepla. Vyhláška odporúča pomer 60 percent základnej zložky a 40 percent spotrebnej. Majitelia bytov sa však môžu dohodnúť aj na inom pomere.

„Nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky, ktorú odporúča vyhláška, sa opiera o skúsenosti z praxe a niekoľkoročnej diskusie odbornej verejnosti. Vlastníci majú možnosť rozpočítať náklady na teplo aj v inom pomere, mali by ho však dôkladne zvážiť s ohľadom na špecifiká bytového domu a spotrebiteľské správanie jeho obyvateľov,“ uviedla Jana Machková, riaditeľka a konateľka so spoločnosti ista Slovakia.

Práve spôsob rozpočítavania môže rozhodovať o tom, či budú mať majitelia nedoplatky alebo preplatky. Zmena základnej a spotrebnej zložky najmenej ovplyvní celkové náklady na vykurovanie v bytoch, ktoré ich používatelia vykurujú strednou intenzitou, teplom neplytvajú, ale nenechajú sa vykurovať ani od svojich susedov. Zmena pomeru základnej a spotrebnej zložky nemá na ich konečné náklady na vykurovanie významný vplyv.

Inak je to ale v bytoch, ktoré nie sú vykurované, keďže nie sú obývané, alebo odoberajú teplo od susedov (spotrebná zložka je nulová). Náklad na teplo sa zvýši, nakoľko sa navýši náklad na základnú zložku.

Kto ušetrí

Pri bytoch s vyššou intenzitou kúrenia sa časť nákladov rozdelí aj medzi nevykurované byty, ktoré odoberajú teplo od susedov cez konštrukciu domu a zároveň ich ochladzujú. Práve byty, ktorých susedia na teple extrémne šetria, sú znevýhodňované, keďže na dosiahnutie tepelnej pohody spotrebujú viac energie.

Špecifickou skupinou sú byty, kde užívateľ teplom plytvá. Neprimerané vetranie, nekontrolovaný únik tepla a prekurovanie priestorov zvyšuje celkové náklady na spotrebované teplo bytového domu.

Porovnanie nákladov na vykurovanie*
Nevykurovaný byt Byt s priemernou intenzitou vykurovania Byt s vysokou intenzitou vykurovania
Celkový náklad pri pomere 40%ZZ/60%SZ 183,91 eura 460,84 eura 888,21 eura
Celkový náklad pri pomere 60%ZZ/40%SZ 275,86 eura 460,49 eura 745,40 eura
Rozdiel 91,95 eura -0,36 eura -142,81 eura
*porovnanie 3 bytov s rozdielnou intenzitou kúrenia v štandardnom dome so 48 bytmi
Prameň: ista Slovakia

Ako si to kontrolovať

Odborníci odporúčajú, aby si majitelia bytov spotrebu tepla priebežne sledovali a regulovali. Najnovšie elektronické pomerové rozdeľovače tepla sú vybavené displejom, na ktorom si používateľ môže kontrolovať svoju aktuálnu spotrebu.

Komfortnejším spôsobom je sledovanie spotreby tepla cez internetový portál, kde sa aktualizujú denné údaje o nameraných hodnotách, ktoré je možné porovnávať s predošlými obdobiami. Na základe priebežných informácií o spotrebe dokáže používateľ bytu lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a ušetriť.

Regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využitia a udržiavanie primeranej teploty v byte pomocou termostatických hlavíc na radiátoroch je základom k udržaniu kontroly nad ročným vyúčtovaním. 

„Podľa nášho interného prieskumu Slováci vykurujú svoje domácnosti bežne na 22 až 24 stupňov, pričom odporúčaná teplota v obytných priestoroch je 20 stupňov Celzia. V západnej Európe užívatelia bytov a domov často aj tých optimálnych 20 stupňov znižujú,“ dodáva J. Machková.

Nielen teplo, ale aj voda

Draho vás môže vyjsť nielen teplo, ale aj voda. Majitel bytov často platia aj za vodu, ktorú nespotrebovali. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo toaletu môže mať za následok vysoké náklady. Za deň môže pretiecť 500 až 1 500 litrov vody do kanála rôznymi cestami. O úniku a poruche sa dozvedá majiteľ často až z ročného vyúčtovania.

Voda môže unikať z batérii i toaliet, v horšom prípade môže dôjsť k poruchám na vodovodných rozvodoch. Finančné straty pri úniku studenej vody môžu byť vysoké, avšak pri teplej sa môžu náklady vyšplhať až na štvornásobok.

Ak chcú správcovia a používatelia bytov mať väčšiu kontrolu nad spotrebou vody a správnym fungovaním vodomerov aj meračov alebo pomerových rozdeľovačov tepla, mali by staviť na najnovšiu rádiovú technológiu. Meracie prístroje tohto typu komunikujú cez rádiovú sieť a informácie o denných spotrebách a prístrojoch sa zobrazujú na internetovom portáli a elektronicky sa prenášajú do programu rozúčtovania.

„Správcovia a spoločenstvá vlastníkov bytov uprednostňujú prístroje novej generácie, ktoré umožňujú rádiový odpočet vody a tepla bez vstupu do bytov. Pri pomerových rozdeľovačoch tepla je ich podiel na celkovom objeme predaných prístrojov prakticky 100-percentný, pri vodomeroch 75-percentný. Rádiový odpočet je presnejší, chráni súkromie používateľov bytov a eliminuje chyby pri odpočtoch,“ uvádza J. Machková.

Finančné straty pri úniku studenej vody
Typ poruchy Intenzita Litre za deň m3 za rok Maximálna cena vodné a stočné za m3 Cena za rok
Kvapkajúca batéria slabo 24 8,76 19,53 eura
Kvapkajúca batéria silno 54 19.,71 43,93 eura
Pretekajúce WC slabo 500 182,50 406,79 eura
Pretekajúce WC silno 1500 547,50 2,229 eura 1220,38 eura
Prameň: ista Slovakia

Dôvody úniku vody:

 • nepozorovaný únik vody,
 • rozdiel spotreby vody pri odhadoch spôsobený nemeranými odbermi,
 • kvalita vodomerov a vody,
 • malé odbery vody pod úrovňou minimálneho prietoku, ktorých hodnotu nie sú bytové vodomery schopné zaznamenať,
 • nesprávna montáž vodomerov,
 • úmyselné ovplyvňovanie vodomerov majiteľmi bytov,
 • pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné batérie,
 • časový posun odčítania stavu vodomerov dodávateľa v bytoch môže spôsobiť navýšenie takzvaného rozdielového koeficientu.

Tipy ako ušetriť domáci rozpočet:

 • Sledujte svoje spotreby energií a vody častejšie. Získate prehľad o vašej spotrebe a môžete sa rozhodnúť pre lepšie hospodárenie s energiami.
 • Monitoring spotreby včas odhalí nežiaduce stavy a ušetrí vaše peniaze.
 • Ak spozorujete únik vody, stav neodkladne riešte. Pokiaľ máte podozrenie na únik vody v spoločných priestoroch, vyzvite správcu k náprave, náklady spojené s havarijným stavom sa rozpočítavajú medzi všetkých vlastníkov. 
 • Požiadajte správcu o inštaláciu rádiových meračov, ktoré umožňujú online monitoring spotrieb pre správcu. Okrem spoľahlivého odpočtu zo všetkých bytov k rovnakému dátumu, získa správca prehľad o spotrebe a fungovaní meračov v celom objekte.
 • Nepoužívajte nekvalitné vodovodné batérie, môžu spôsobovať pretláčanie studenej vody do potrubia teplej vody, a tým navyšovať náklady.
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (3 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!