Ako zmeniť lekára

19.01.2015 0

Všeobecného lekára pre dospelých, pediatra, stomatológa a gynekológa nemôžete meniť tak často ako sa vám zachce. Postup nie je všade rovnaký. U špecializovaných lekárov vás čakajú väčšie „papierovačky“ a v niektorých ambulanciách aj absurdný poplatok za vyradenie pacienta z evidencie.

Zdroj: Flickr / Denmark Dental

Lenka Sameková

Lenka Sameková

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 7 | registrácia 14.09.2012

Všeobecné pravidlá

Prvou podmienkou je nájsť si nového lekára. Ideálne takého, u ktorého vydržíte aspoň pol roka. Podľa zákona možno lekára zmeniť po uplynutí 6 mesiacov od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A to aj bez uvedenia dôvodu.

Zo zákona o zdravotnej starostlivosti však nie je úplne jasné, či dohoda môže zaniknúť skôr. „Zákon síce ustanovuje, že dohoda sa uzatvára najmenej na 6 mesiacov, no neustanovuje, že zmluvný vzťah musí trvať 6 mesiacov. Požiadavka na trvanie dohody na túto dobu môže byť v niektorých prípadoch nelogická - sťahovanie pacienta, narušený vzťah lekár – pacient,“ hovorí Daniela Resutíková, šéfka sekretariátu Slovenskej lekárskej komory.

Ak zmeníte lekára skôr ako po 6 mesiacoch od uzatvorenia dohody alebo jej predĺženia, mali by ste u nového lekára až do uplynutia tejto lehoty za všetky úkony platiť, pretože zdravotná poisťovňa ich nepreplatí. Dohoda s novým lekárom začína platiť dňom jej akceptácie zo strany poisťovne.

Pri dodržaní polročnej lehoty dohoda zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody. O zmene lekára informuje poisťovňu pôvodný a nový lekár. Pacient teda do poisťovne nemusí chodiť.

Niektorí lekári si za vyradenie z evidencie pýtajú poplatok. Podľa D. Resutíkovej to robia neoprávnene. Lekári môžu spoplatňovať napríklad výpis zo zdravotnej dokumentácie. Za ten si v niektorých ambulanciách priplatíte aj 15 eur.

O vyradenie z evidencie je potrebné požiadať aj lekára, u ktorého ste neboli na vyšetrení niekoľko rokov. Formálne ste totiž vedení v zozname jeho pacientov. Ak neviete, ku ktorému lekárovi patríte, zistíte to podľa miesta bydliska a jeho zaradenia pod zdravotný obvod. Nájdete ich na internetových stránkach vyšších územných celkov. Zoznam by mal byť uvedený aj na výveske pred ambulanciami lekárov.

Zmena všeobecného lekára a pediatra

Prvým krokom je vybrať si nového lekára. V niektorých ambulanciách stačí podpísať dohodu s novým lekárom, v iných sa treba preukázať dokumentom o odstúpení od dohody potvrdeným pôvodným lekárom. Odstúpenie musí byť písomné a pacient ho môže lekárovi doručiť aj poštou.

Zdravotnú dokumentáciu pacienta (alebo jej rovnopis) si od pôvodného lekára vyžiada nový. Lekár mu ju musí odovzdať do 7 dní od jej vyžiadania.

V praxi sa stáva, že dokumentáciu odnesie novému lekárovi pacient alebo rodič dieťaťa. Pacient však nie je oprávnený manipulovať so zdravotnou dokumentáciou. Môže si z nej iba robiť výpisky alebo kópie, zodpovedá však za ňu lekár, ktorý sa má postarať o to, aby nedošlo k jej strate, zničeniu alebo zneužitiu.

Zmena stomatológa

Postup pri zmene stomatológa je trochu odlišný. Na prestúpenie k novému zubárovi potrebuje pacient od pôvodného stomatológa doklad o vyradení z evidencie a dátum poslednej preventívnej prehliadky z uplynulých dvanástich mesiacov. Ak si ho nový stomatológ nevyžiada sám, môže tým poveriť pacienta. Vyplní s ním žiadanku, ktorú pacient doručí pôvodnému stomatológovi (osobne, poštou alebo elektronicky).

Spomínané doklady nepotrebuje pacient, ktorý predtým navštevoval súkromného lekára. U nového stomatológa podpíše čestné prehlásenie, že nie je registrovaný u iného zubného lekára. Od dokladovania je oslobodený aj pacient prestupujúci k zubnému lekárovi, ktorý nemá uzavreté dohody so zdravotnými poisťovňami. Požiada ho iba o zaradenie medzi pacientov.

Zmena gynekológa

Pri zmene gynekológa sa postupuje rovnako ako v prípade stomatológa. Nový lekár spíše s pacientom žiadosť o vyradenie z evidencie terajšieho gynekológa a zaslanie zdravotnej dokumentácie, prípadne jej kópie. Doručením žiadanky môže lekár poveriť aj pacientku. Zdravotnú dokumentáciu pôvodný gynekológ nevydá pacientke, odovzdá ju (pošle) novému lekárovi.

Môže lekár pacienta odmietnuť?

Lekár nie je povinný zaradiť do svojej evidencie každého pacienta, ktorý o to požiada. Existujú dôvody stanovené zákonom, keď ho môže odmietnuť:

  • ak by prijatím pacienta prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie – má veľa pacientov (netýka sa to ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v zdravotnom obvode lekára),
  • ak existuje osobný vzťah medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom a jeho zákonným zástupcom, čo môže mať za následok neobjektívne posúdenie jeho zdravotného stavu,
  • ak osobné presvedčenie lekára je v konflikte s presvedčením pacienta (vzťahuje sa to na interrupciu, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

Odmietnutý pacient môže podať podnet na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu musí bezodkladne prideliť nového lekára. Ak lekár samosprávneho kraja zistí, že odmietnutie pacienta bolo neopodstatnené, môže pacientovi určiť aj lekára, ktorý ho odmietol.

Lekár nesmie odmietnuť pacienta, ktorý potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. Špecialista ho môže odmietnuť vyšetriť ak nemá odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. Neplatí to pre stomatológa, psychiatra, kožného lekára, očného lekára a gynekológa, u ktorých pacient nepotrebuje výmenný lístok.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia