Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o novom príspevku na zateplenie

16.09.2015 11

Majitelia starších rodinných domov budú mať od januára nárok na príspevok na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti do 6500 eur. Podmienkou bude, aby rodinný dom začali užívať aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia.

Zdroj: Flickr/Fort Carson/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Ide o jedno z pätnástich opatrení druhého sociálneho balíčka vlády. Program bude riadiť ministerstvo dopravy a štát naň prispeje 30 miliónov eur. Má sa rozbehnúť po tom, čo parlament schváli novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Návrh by mali v parlamente čoskoro predložiť poslanci za Smer-SD.

Čo by ste mali vedieť o tomto novom štátnom príspevku?

1. Na čo štát prispeje

Príspevok je určený na „zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu”. Ide o zateplenie konštrukcie rodinného domu, to znamená obvodových múrov, ale aj strechy. Patrí sem aj výmena starých okien či dverí za nové.

2. Koľko môžete dostať

Štát by mal na zatepľovanie rodinných domov na Slovensku v budúcom roku poskytnúť dotácie vo výške do 30 miliónov eur. Majitelia rodinných domov môžu dostať príspevok v maximálnej sume 6500 eur.

Príspevok na samotné zateplenie môže dosiahnuť najviac 30 percent oprávnených a uhradených nákladov, maximálne 6-tisíc eur. Z tejto sumy bude pridelenie 5-tisíc eur závisieť od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií domu a tisíc eur od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 štvorcový meter teplovýmennej plochy.

Príspevok možno zvýšiť najviac o 500 eur na náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia a za vypracovanie energetického certifikátu. 

Oprávnenými nákladmi na zateplenie rodinného domu sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Možno do nich započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón.

3. Aké podmienky musíte spĺňať

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Podmienkou bude, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred zateplením.

Dom možno využívať iba na bývanie, to znamená, že dotáciu nedostane ten, kto ho má v obchodnom majetku a používa ho pri podnikaní. O príspevok nemôže požiadať ani ten, kto na zateplenie domu už čerpal podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Určená je aj výmera domu. Jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 štvorcových metrov. Ministerstvo chce týmto parametrom dosiahnuť to, aby sa k dotáciám nedostali solventní majitelia veľkých domov. Odborníci však upozorňujú na to, že najmä 150-metrová výmera je malá a môže znamenať, že k príspevku sa dostane len malá časť majiteľov domov.

Majiteľ domu si musí dať spracovať projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane energetického hodnotenia. Na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) treba použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal výrobca systému vyhlásenie o parametroch.

Majiteľ domu musí predložiť licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016) a po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu.

4. Kto môže realizovať zateplenie

Ministerstvo dopravy počíta s tým, že výmenu okien, zatepľovanie strechy, obvodového plášťa a ďalších súčastí domu budú robiť malí živnostníci. Nie však hocijakí. Zateplenia rodinného domu (obvodových stien) musí robiť zhotoviteľ, „ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom“.

Čo ak si majiteľ dom zateplí svojpomocne a má len bločky od materiálu? K príspevku sa podľa ministerstva nedostane.

„Ak si ľudia zatepľovali rodinný dom svojpomocne, bez projektovej dokumentácie a projektového energetického hodnotenia, nie je pre štát garantované, že práce boli vykonané s dodržaním technologických postupov a boli použité certifikované systémy. Záujmom štátu je, aby podporoval kvalitné vykonávanie zateplenia,“ vysvetľuje hovorca rezortu dopravy Martin Kóňa.

Ministerstvo dopravy informovalo, že pri príprave a zhotovení zateplenia je potrebné sa riadiť požiadavkami technickej normy - „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky“.

Vyšší príspevok bude možné získať zateplením rodinného domu, pri ktorom sa dosiahnu lepšie tepelnoizolačné schopnosti obvodových stien, vonkajších výplní otvorov (okná, dvere), strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a nižšia spotreba tepla na vykurovanie rodinného domu, pričom pôjde o hodnoty podľa uvedenej technickej normy platné od 1. januára 2016.

Príspevok sa bude poskytovať aj v prípade, že zateplením rodinného domu sa dosiahnu normové hodnoty platné do 1. januára 2016. V tomto prípade bude stanovená nižšia výška príspevku.

Na zateplenie stavebných konštrukcií, ktoré nebudú dosahovať normou stanovené hodnoty, sa príspevok neposkytuje. Pri všetkých obnovovaných a vymieňaných konštrukciách musí byť tiež splnené hygienické kritérium zodpovedajúce uvedenej technickej norme. 

5. Kedy a ako budete môcť požiadať o príspevok

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie zverejní rezort výstavby po 1. januári 2016. O príspevok bude možné požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Ministerstvo vtedy majiteľovi domu rezervuje výšku príspevku v rozpočte.

Keď požiadate o príspevok pred začatím prác, ministerstvo určí štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku (do 12 mesiacov). Pri nedodržaní lehoty žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti.

O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním už v tomto roku. Ak ste zateplili v roku 2014, o príspevok žiadať nemôžete.

Ak predložíte žiadosť o príspevok po ukončení zateplenia rodinného domu, dotáciu dostanete do 90 dní. Kto o ňu požiada predtým, ako začne zatepľovať, musí zateplenie dokončiť do dvanástich mesiacov a potom začne plynúť 90-dňová lehota. Doba na poskytnutie príspevku v tomto prípade môže byť najviac 15 mesiacov.

Pre podanie žiadosti pred realizáciou zateplenia bude okrem iného potrebné mať spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia, zhrnutie výsledkov projektového energetického hodnotenia a výpis z listu vlastníctva rodinného domu použiteľný na právne úkony.

„Podľa toho, či žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bude predložená pred alebo až po realizácii zateplenia rodinného domu, je potrebné z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu doložiť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia, doklady preukazujúce vlastníctvo vrátane postavenia vlastníkov rodinného domu, doklady zateplenia rodinného domu preukazujúce kvalitu realizácie zateplenia podľa slovenskej technickej normy. Po ukončení zateplenia rodinného domu je potrebné predložiť energetický certifikát, doklady o úhrade zateplenia a fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu,“ dopĺňa informácie M. Kóňa.

Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Tú potom treba poslať ministerstvu spolu s prílohami v papierovej podobe.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (11 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!